Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirmeler

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI 


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. (Bu metinde “Wiyo” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır. Kanun’a uygun olarak hazırlanmış işbu Aydınlatma Metni, verinizin asıl sahibi olarak size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Wiyo’ya aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.
Tanımlar:
İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme ve veri sorumlusu kavramları Kanun’ da yapılan tanımlara istinaden kullanılmış olup, işbu tanımlar aşağıdaki gibi ifade edilmektedir;
•Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
•Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
•Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Unvan: Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.
Adres: Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No: 71, Beyoğlu, İstanbul
Ticaret Sicil No: 388681-5
Mersis No: 0871-1182-5480-0001
Müşteri Hizmetleri: 0532 757 9496
İnternet Adresi: wiyo.com.tr 
E-posta Adresi: kisiselverilerikoruma@wiyo.com.tr 
•Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
•İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
•Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
•Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Aydınlatma Bildirimi; “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği Gerçek / Tüzel Kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. Wiyo olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz. Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz. Wiyo tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Wiyo’nun koruması altındadır. Wiyo, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 0850 733 9496 numaralı Wiyo Müşteri Hizmetleri’ni arayarak yetkililerimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Kişisel veriler, Wiyo tarafından Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Wiyo tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı kullandığınız ürün, hizmet ve uygulamalar ile tarafınızca ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da taleplerinize bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Wiyo tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:
Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad, soyadı, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerini ifade etmektedir.
İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone adına kayıtlı hat numarası, adres, irtibat numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verilerini ifade etmektedir.
Mesleki Bilgiler: Meslek Bilgisi, unvanı
Satış/Acente Kanallarındaki Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, görsel (video, fotoğraf) kayıtlarınız; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, seçtiğiniz güvenlik kelimeleriniz, annenizin evlenmeden önceki soyadı; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.
Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar, kullanım bilgileriniz; www.wiyo.com.tr başta olmak üzere, Wiyo’nun  kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgilerinizi ifade etmektedir.
Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Bu veri kategorisi, kampanyalarında ve sigorta ürünlerine ilişkin risk kabul süreçlerinde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi notu bilgileri ile prim tahsilatına ve teminat bedellerinin ödenmesine yönelik kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı dahil olmak üzere banka bilgileriniz; geçmiş dönem de dahil ödeme performansı ile krediyle bağlantılı sigortalarla ilgili olarak kredi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile limit/risk, limiti etkileyen hususlar, teminat, gecikme ve caymaya ilişkin veri türlerini ifade etmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler: Bu veri kategorisi, (i) sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimlere (engelli, malul, gazi) ait sağlık verileri, biyometrik ses kaydı, yüz tanıma bilgileri ve dijital imza verileri,  (ii) dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, (iii)  Sağlık beyan sorularına verilen yanıtlar, geçirilmiş veya halen devam eden hastalıklara ilişkin tıbbi detaylar, tedavi detayları, teminat altına alınan rizikonun oluşması sonucunda ortaya çıkabilen bedensel zararlara ilişkin bilgilerini ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, acenteler ve diğer satış kanalları ve yüz yüze kanallar vasıtasıyla sigorta sözleşmesi ilişkisinin kurulması esnasında tercihinize göre basılı sigorta  sözleşmesi, taahhütname ve sair formları imzalamanız halinde otomatik olmayan yöntemlerle veya mesafeli akdedilen sigorta sözleşmesi ile sigorta  ilişkisinin kurulmasını talep etmeniz durumunda tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle; çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla sizin tarafınızdan paylaşılmakta, ürün ve hizmetlerin kullanımı esnasında otomatik olarak elde edilmekte, iş ortaklarımız, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Wiyo ile paylaşılabilmektedir.
Wiyo her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.
Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, makbuz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüketici şikâyetleri ile uzlaşmazlıkların çözülmesi,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve prim tahsil makbuzu düzenlenmesi; satın alınan hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, ilgili ve gerekli işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, kampanya koşulları hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
Wiyo’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, 
• Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
• Tüketici şikâyetleri ve uzlaşmazlıkların çözülmesi, çağrı merkezi hizmeti sunulması,
• Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi
• Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
• Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Alenileştirilmiş kişisel verilerinizin alenileştirilme amacına uygun olarak,
• Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgilerinizden alenileştirilmiş olanlar, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Ürün ve hizmetlerin sunulması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi, şikâyet süreçlerinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Wiyo’nun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, 
• Ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması,
• Risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti,
• Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrol edilmesi, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
• Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
Açık rızanızın bulunması durumunda:
Sigorta sözleşmesini dijital imza kullanarak abonelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde biyometrik imzanız, kendi iradeniz ile katıldığınız yüz tanıma sistemleri kullanılan kampanyalarımız/hizmetlerimiz kapsamında yüz tanıma bilgileriniz, çağrı merkezi hizmetlerinden daha hızlı ve güvenli şekilde yararlanabilmeniz için yine onayınıza istinaden alınan ses kaydınız, engellilik/sağlık bilgilerinizi bizimle paylaşmanız halinde bu verileriniz, ilgili konularda ayrıca açık rızanız alınarak işlenmektedir.
Ayrıca yine aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir:
• Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
• Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
• İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması,
• Hizmetlerimiz kapsamında mobil ödeme hizmetlerinden yararlanmanız halinde bu hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Wiyo, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla ve yasal dayanaklara uygun olarak Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarmaktadır.
https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Turkcell grup şirketleri ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
• Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi, destek hizmeti sağlayıcı ve iş ortaklarına,
• Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
• Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
• Sözleşmeden kaynaklanan edimlerin ifa edilebilmesi kapsamında ticari faaliyetlerimizi yürütürken iş ortaklığı kurduğumuz bankalar, yetkili acenteler, reasürörler, eksperler, asistans şirketleri ve aktüerler gibi taraflar;
• Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) başta olmak üzere yetkili kamu kurumları tarafından talep edilmesi halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere resmi mercilerle,
• Hukuk uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep olması halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri,

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Wiyo’ya başvurarak,
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
Wiyo’ya daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@wiyo.com.tr adresine e-posta ile,
“Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, turkcelldijitalsigorta.tebligat@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla,
Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek Asmalı Mescit Mah. Meşrutiyet Cad. No:71 Beyoğlu/İstanbul adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla. 
Yazılı olarak iletilen başvurularda Wiyo veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Wiyo tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Wiyo, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Wiyo tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin wiyo.com.tr/gizlilik adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.